Katalog

Sprejeta nova Uredba o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

| 7. 8. 2014

V UL RS št. 58/2014 je bila objavljena nova Uredba o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnostih. Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti: predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč; predelava gozdnih lesnih sortimentov; prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij; vzreja in predelava vodnih organizmov; turizem na kmetiji; dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki; predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov; storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela; svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo.

Dopolnilno dejavnost lahko opravljajo nosilec dopolnilne dejavnosti, člani kmetije in zaposleni na kmetiji. Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin. Obseg dopolnilne dejavnosti se ugotavlja z ločenim knjigovodstvom, ki ga bo potrebno začeti izkazovati v prihodnjem letu. V Zakonu o kmetijstvu pa je opredeljeno, da se na kmetiji ne sme opravljati posamezna vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če je nosilec ali član kmetije samostojni podjetnik posameznik, registriran za istovrstno dejavnost, ali zakoniti zastopnik pravne osebe ali ima večinski delež v pravni osebi, registrirani za istovrstno dejavnost.

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč mora kmetija pridelati najmanj 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku, do 50 odstotkov količin surovin v izdelku pa lahko dokupi z drugih kmetij. Kot lastne surovine se štejejo zlasti: jajca, sadje, zelenjava, poljščine, žive živali, meso, mleko, med, cvetni prah, matični mleček. Voda se po tej uredbi ne šteje kot surovina. Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidence, izdajati račune in upoštevati vso področno zakonodajo.

Med dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, spadajo naslednje dejavnosti: turistična kmetija z nastanitvijo oziroma kampiranjem, izletniška kmetija,  vinotoč, osmica. Za opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji mora kmetija, ki nudi hrano, zagotoviti najmanj 50 odstotkov vrednosti lastnih surovin, ki so predmet ponudbe. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija zagotovi z dokupom osnovnih surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z lokalnega trga ali ki so predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Če nakup ni neposredno izveden na kmetiji, mora biti iz računa ali prevzema razviden izvor surovine. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine in izdelke v prosti prodaji. V okviru dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji se lahko nudijo sok, vino, jabolčnik in žgane pijače s kmetije ali drugih kmetij. Nudijo se lahko tudi pivo, ustekleničena voda, mineralna voda, kakav, čaj in kava, za katere se ne upoštevajo omejitve.

Prostori, namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti turistična kmetija z nastanitvijo oziroma kampiranjem, morajo biti urejeni v objektih, ki jih ima nosilec kmetije ali člani kmetije, na kateri se opravlja kmetijska dejavnost v lasti, v najmanj desetletnem najemu ali ima vpisano stavbno pravico za najmanj deset let. Turistična kmetija z nastanitvijo lahko gostu nudi nočitev v obliki urejenih sob, apartmajev ali prostora za kampiranje. Na turističnih kmetijah z nastanitvijo je lahko v sobah in apartmajih največ 30 ležišč. Nastanitvene zmogljivosti so lahko na naslovu kmetije, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost turistična kmetija z nastanitvijo oziroma kampiranjem in v vinogradu, ki pripada kmetiji, ki opravlja dopolnilno dejavnost turistična kmetija z nastanitvijo oziroma kampiranjem, če je vinograd vpisan v register vinogradov v skladu s predpisom, ki ureja vino. Na turistični kmetiji z nastanitvijo s prostorom za kampiranje je dovoljeno kampiranje za največ 30 oseb. Nosilec dopolnilne dejavnosti izkaže evidenco gostov z izpisom iz knjige gostov.

Na izletniških kmetijah je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat. Če ima ta kmetija tudi dovoljenje za opravljanje turizma na kmetiji z nastanitvijo, se v število gostov ne šteje število nastanitvenih gostov iz prejšnjega člena. Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco F iz priloge uredbe. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka. Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost vinotoč, lahko nudijo hladne prigrizke, kruh in pecivo, te kmetije ali druge kmetije, če imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava. Nudi se lahko le vino iz lastne pridelave, dokupi pa se lahko ustekleničena naravna in mineralna voda. Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco E iz uredbe.  V vinotočih je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat.

Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, se lahko nudi le vino iz lastne pridelave, dokupi pa se lahko ustekleničena naravna in mineralna voda. Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, lahko nudijo eno krajevno značilno toplo jed (kakor so na primer jota, štruklji in podobne jedi), hladne prigrizke, kruh in pecivo, te kmetije ali druge kmetije, če imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava. Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco E. Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost vinotoč in osmica, se ne smejo opravljati druge vrste dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji. Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, lahko prodajajo in strežejo hrano in pijačo največ dvakrat na leto do deset dni. Nosilec dopolnilne dejavnosti osmica mora najpozneje 14 dni pred začetkom prodaje in strežbe hrane in pijače najaviti svoje odprtje inšpektoratu, pristojnemu za kmetijstvo, da se pregleda pripravljena količina surovin za ponudbo (kmetijski pridelki in izdelki). Dopolnilne dejavnosti izletniška kmetija, vinotoč in osmica se opravljajo na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije ali zidanice.

Nosilec dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov, mora imeti vsaj 7 ha gozda. Lastne surovine morajo obsegati najmanj 20 odstotkov količine potrebnih surovin, do 80 odstotkov količin surovin v izdelku pa se lahko dokupi z drugih kmetij. (Stavbno mizarstvo in tesarstvo se ne uvršča več med dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja mora delež prodanih lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov količine celotne prodaje v okviru dopolnilne dejavnosti prodaja, do 70 odstotkov količine pa je lahko z drugih kmetij. Ne glede na navedeno se lahko v primeru prodaje iz tretje točke prejšnjega odstavka prodajajo izključno lastni pridelki in izdelki. Zahtevani delež lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov se zagotavlja v koledarskem letu.  Pri prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov je treba voditi evidenco C-1 iz priloge uredbe o lastnih in kupljenih pridelkih in izdelkih na letni ravni. V evidenco C-2 iz priloge uredbe se dnevno po končani prodaji vpišejo prodane količine. Evidenci morajo biti priloženi vsi računi. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.  Pri opravljanju dopolnilne dejavnosti prodaja mora biti na vidnem mestu jasno označeno, kateri pridelki in izdelki so z lastne kmetije in kateri z druge kmetije (naziv in naslov kmetije).

Dopolnilna dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, se lahko opravlja, če so izdelki in storitve narejeni na tradicionalni način, z uporabo tradicionalnih surovin ali uporabo tradicionalnih pripomočkov. Seznam opredeljuje Uredba. Tradicionalna znanja, storitve oziroma izdelki morajo izhajati iz dolgoletne tradicije okolja, v katerem se nahaja kmetija. O ustreznosti izdelka domače obrti in merilih za nadaljevanje rokodelske tradicije kraja odloča strokovna komisija za preverjanje domače in umetnostne obrti na podlagi predpisa o delovanju komisije in seznama dejavnosti, ki sodijo med domače in umetnostne obrti.  Dopolnilna dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, se opravlja na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije, razen dejavnosti oglarstvo, krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, ki se opravljata na lokalnem trgu. Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco F iz uredbe.

Bistvena novost nove Uredbe je definirana v 4. členu: Dopolnilna dejavnost se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi – kar dopolnilne dejavnosti izenačuje s »klasično« dejavnostjo. To je podkrepljeno še v 8. členu: Upravna enota po uradni dolžnosti ali na predlog pristojnega inšpektorja razveljavi dovoljenje, če niso več izpolnjeni pogoji iz te uredbe, ZKme-1 oziroma področnih predpisov, in dovoljenje izbriše iz RKG.

Obstoječi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti z določbami te uredbe najpozneje do 1. januarja 2016. Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so prejeli sredstva iz naslova ukrepov razvoja podeželja in se jim do 1. januarja 2016 ne bo iztekla petletna obveznost iz odločbe o pravici do sredstev, morajo opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji uskladiti z določbami te uredbe v 60 dneh po izteku petletne obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

Uredba o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 

Kategorija: Gostinstvo in turizem, Zakonodaja


Jaz tebi!