Katalog

Garancijska shema za Obalno kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS)

| 10. 12. 2014

RRC GS je notranja organizacijska enota, ki deluje v okviru Regionalnega razvojnega centra Koper. Namen sheme je pospeševanje razvoja podjetništva v regiji preko finančne podpore v obliki ugodnejših kreditov pri bankah in zagotavljanja garancij za odobrene kredite upravičencem, članom Garancijske sheme.

RRC Koper v Ur. l. RS letno objavlja razpise za dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami za podjetja in samostojne podjetnike. Kreditno-garancijski pogoji se določijo za vsako leto posebej.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki in imajo sedež dejavnosti in lokacijo naložbe na območju občin Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen in Ilirska Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na območju teh občin. Za opredelitev velikosti MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008.

Upravičeni stroški investicije:

  • Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta.
  • Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
  • Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.
  • Obratna sredstva, ki pomenijo stroške obratnih sredstev, stroške najema poslovnih prostorov in opreme, stroške promocijskih aktivnosti, stroške zagona podjetja, stroške priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena, bruto plače in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve sklepa dalje največ 3 mesece, stroške pridobivanja intelektualnih pravic.

Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 20% kredita.

Za pridobitev kredita z garancijo se je potrebno včlaniti v Garancijsko shemo pri RRC Koper (izpolniti in poslati Obrazec za včlanitev) ter izpolniti Razpisno dokumentacijo in jo posredovati na RRC Koper. Ob vključitvi v shemo mora član vplačati enkratno nepovratno članarino v višini 110,00 eur. Kontaktna oseba: Irena Cergol  05 – 6637 583 ali irena.cergol@rrc-kp.si

Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:

Občina Sredstva v €
Mestna občina Koper 584.000,00
Občina Izola 149.000,00
Občina Piran 180.000,00
Občina Sežana 169.000,00
OOPZ Sežana 10.000,00
Občina Hrpelje-Kozina 6.000,00
Občina Ilirska Bistrica 0,00
SKUPAJ  1.098.000,00

 

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!