Katalog

Zavarovalne osnove od 1. januarja 2015 dalje

| 6. 2. 2015

Zavarovalne osnove od 1. januarja 2015

Način določanja zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za samozaposlene osebe, družbenike gospodarskih družb je opredeljen v Pravilniku o določanju zavarovalne osnove (UL RS 89/2013).

Določanje zavarovalne osnove

Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenih se določi na podlagi njihovega dobička iz dejavnosti za preteklo leto z upoštevanjem posebnosti, ki so bile omenjene za ta izračun (povečanja oziroma zmanjšanja davčne osnove se ne upoštevajo, v dobiček se vključijo tudi obračunani prispevki za socialno varnost).

  • Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec.
  • Za samozaposlene osebe se dobiček zniža za 25%.
  • Zavarovalna osnova za samozaposlene osebe ne sme biti nižja od 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
  • Zavarovalna osnova za družbenike ne sme biti nižja od 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
  • Zavarovalna osnova ne sme biti višja od 3,5-kratnika povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
  • Če dobiček samozaposlene osebe ne preseže 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.
  • Če dobiček družbenika ne preseže 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 90 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Dobiček samostojnega podjetnika

Dobiček s.p. se določi na podlagi podatkov iz obračuna akontacije dohodnine ali dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto ter podatka o znesku obveznih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje.

Pri tem se dobiček določi tako, da se znesku razlike med davčno priznanimi prihodki in odhodki oziroma davčno priznanimi prihodki in normiranimi odhod ki prišteje znesek obračunanih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, ki jih je plačala Republika Slovenija. V primeru razlike med prihodki in odhodki v višini 0 (nič) to pomeni, da bo dobiček določen v znesku plačanih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje.

Dobiček družbenika

Dobiček družbenika se določi na podlagi podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine za preteklo leto in obračunov davčnega odtegljaja. Pri tem se za določitev zavarovalne osnove štejejo vsi dohodki, prejeti od gospodarskih družb, zadrug ali zavodov, v zvezi s katerimi je zavarovanec pridobil lastnost družbenika, in sicer tako iz naslova opravljanja poslovodne funkcije kot za opravljanje dela, v zvezi s katerimi je zavarovanec pridobil lastnost zavarovanca (zavarovalna osnova 040).

Zavarovanec se lahko odloči za plačevanje prispevkov od višje zavarovalne osnove, kot jo določa pravilnika, vendar ne več kot od zneska 3,5-kratnika povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Zavarovanec lahko uveljavlja znižanje zavarovalne osnove, vendar le enkrat za  posamezno obdobje, in sicer za največ 20%, vendar najmanj od zavarovalne osnove, ki znaša 60 % oziroma 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Zavarovalne osnove v prehodnem obdobju

Kot je razvidno iz tabele, se pri določanju najnižje zavarovalne osnove v prehodnem obdobju za samostojne podjetnike upošteva znižanje ugotovljenega dobička za 28 % v letu 2015.

Minimalna zavarovalna osnova po zavarovancih in letih

leto

Samostojni podjetnik

Družbenik

2015

54% povprečne plače zaposlenega v RS (PP) oz. dobiček zmanjšan za 28% 65% povprečne plače zaposlenega v RS (PP)

2016

56% PP

70% PP

2017

58% PP

75% PP

2018

60% PP

80% PP

2019

60% PP

85% PP

2020

60% PP

90% PP

 

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. V skladu s to določbo so najnižje osnove za posamezno kategorijo zavarovancev, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec (PP).

Povprečna mesečna plača za december 2014 in hkrati za leto 2014 bo objavljena 16. 2. 2015.

Način določitve minimalne osnove za prispevke za  samozaposlene osebe, družbenike in zavarovance iz delovnega razmerja od 1. 1. 2015 dalje je razviden iz naslednje preglednice:

Zavarovanec

Najnižja osnova za plačilo prispevkov v letu 2015

Samozaposlene osebe

Za obračun prispevkov za januar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta (2013), za obračun prispevkov od februarja dalje pa znesek PP preteklega leta (2014).

 

Določitev minimalne osnove za januar 2015: 

–  54 % PP2013 = 54 % 1.523,18 = 822,52€ (prisp. PIZ, ZSTV in ZAP)

–  60 % PP2013 = 913,91€ € (prisp. ZZ).

 

Določitev minimalne osnove za februar 2015:

–  54 % PP2014 (prisp. PIZ, ZSTV in ZAP)

–  60 % PP2014 (prisp. ZZ).

Najnižja osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje znaša 60% PP.

Družbeniki osebnih in kapitalskih družb

 

65 %  povprečne plače zaposlenega v RS (PP)

 

Za obračun prispevkov za januar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta, za obračun prispevkov od februarja dalje pa znesek PP preteklega leta.

Delavci v delovnem razmerju

Za vsa izplačila od 1.1. do vključno 28.2.2015 se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta (2013), za izplačila od 1.3.2015 dalje pa znesek PP preteklega leta (2014).

 

Določitev minimalne osnove za izplačila od 1. 1. do 28.2.2015 (glede na datum izplačila in ne glede na obdobje, na katerega se nanaša plača in nadomestilo plače):  52 % PP2013 = 792,05€

 

Določitev minimalne osnove za izplačila od 1.3.2015 dalje: 52 % PP2014

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!