Katalog

Potrdilo za voznika, ki ni državljan držav Evropske skupnosti (iz 5. člena Uredbe ES št. 1072/2009) – POMEMBNO

| 17. 6. 2015

Voznik – državljan tretjih držav, ki opravlja komercialni prevoz blaga z vozilom nad 3,5 t (za te prevoze je zahtevana licenca) mora imeti v vozilu tudi Potrdilo za voznika, ki ni državljan držav Evropske skupnosti. To potrdilo na zahtevo prevoznika vozniku izda izdajatelj licenc (OZS oziroma GZS). Z navedenim potrdilom se potrjuje, da je tak voznik zaposlen pri prevozniku in dela skladno z zakoni in drugimi predpisi o pogojih zaposlitve in poklicnega usposabljanja voznikov. V kolikor bo voznik zamenjal delodajalca, mora »novi« delodajalec pridobiti za voznika tudi drugo-novo potrdilo.

Zgoraj navedenega potrdila pa ne potrebuje voznik – državljan tretjih držav, ki ima v Republiki Sloveniji pridobljeno dovoljenje za stalno prebivanje ter ima v dovoljenju označbo, da je rezident za daljši čas. V primeru nadzora mora voznik pokazati dovoljenje za stalno bivanje z navedeno označbo (veza: 8. in 11. člen Direktive Sveta 2003/109/ES, Zakon o tujcih).

Kljub evropskim direktivam pa se prevozniki še vedno srečujejo (predvsem v Italiji) z težavami, da kaznujejo prevoznika, katerega voznik, ki je državljan tretjih držav s pridobljenim dovoljenjem za stalno bivanje (rezident za daljši čas), nima Potrdilo za voznika. V izogib viskokim kaznim in težavam na terenu (država Italija), predlagamo prevoznikom, da tudi za te voznike pridobijo Potrdilo voznika. V nadaljevanju objavljamo še nekaj določb iz evropskih Uredb:

Drugi odstavek 5 . člena  Uredbe ES št. 1072/2009 določa:

»Potrdilo za voznike izdajo pristojni organi države članice sedeža cestnega prevoznika na zahtevo imetnika licence Skupnosti za vsakega voznika, ki ni državljan države članice niti ni rezident za daljši čas v smislu Direktive 2003/109/ES in ga prevoznik zakonito zaposluje, ali za vsakega voznika, ki ni državljan države članice niti rezident za daljši čas v smislu navedene direktive in je na voljo prevozniku. Vsako potrdilo za voznike potrjuje, da je imetnik, ki je v njem imenovan, zaposlen pod pogoji, določenimi v odstavku 1.«

Uredbo ES št. 1072/2009 boste našli na spletni strani:

Nadalje prvi trije odstavki 8. člena Direktive Sveta 2003/109/ES določa:

»1. Ob upoštevanju člena 9 je status rezidenta za daljši čas stalen.

2. Države članice rezidentom za daljši čas izdajo dovoljenje za prebivanje ES rezidenta za daljši čas. Dovoljenje je veljavno vsaj pet let; ob poteku se avtomatsko podaljša, in sicer na podlagi vloge, če se ta zahteva.

3. Dovoljenje za prebivanje ES rezidenta za daljši čas se lahko izda kot nalepka ali kot poseben dokument. Izda se skladno s predpisi in standardnim vzorcem, kot je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav ( 1 ). V rubriki „Vrsta dovoljenja“ države članice vpišejo „rezident za daljši čas – ES“.«

 Prvi odstavek 11. člena Direktive Sveta 2003/109/ES določa:

»1. Rezidenti za daljši čas se obravnavajo enako kot državljani glede:

(a) dostopa do zaposlitve in samozaposlitve, pod pogojem da te dejavnosti nimajo za posledico niti občasne vključenosti v izvajanje javnih pooblastil, ter pogojev zaposlovanja in delovnih pogojev, vključno s pogoji za odpuščanje in plačilo;

(b) izobraževanja in poklicnega usposabljanja, vključno s štipendijami za študij skladno z nacionalno zakonodajo;

(c) priznavanja poklicnih diplom, spričeval in drugih kvalifikacij skladno z ustreznimi nacionalnimi postopki;

(d) socialnega zavarovanja, socialne pomoči in socialnega varstva, kot določa nacionalna zakonodaja;

(e) davčnih ugodnosti;

(f) dostopa do blaga in storitev ter dobav blaga in opravljanja storitev, dostopnih javnosti, ter postopkov za pridobitev nastanitve;

(g) svobode združevanja in pripadnosti ter članstva v organizacijah, ki zastopajo delavce ali delodajalce ali v katerih koli organizacijah, katerih člani opravljajo poseben poklic, vključno s koristmi, ki jih zagotavljajo te organizacije, ne da bi s tem posegali v nacionalne predpise o javnem redu in javni varnosti;

(h) prostega dostopa do celotnega ozemlja zadevne države članice v mejah, ki jih določa nacionalna zakonodaja zaradi varnosti.«

 Direktiva Sveta 2003/109/ES je objavljena na spletni strani:

Kljub navedeni obrazložitvi, pa imajo vozniki tujci lahko težave z nadzornimi organi v tujini, v kolikor niso bili seznanjeni z navedenimi predpisi.

Kljub temu, da voznik tujec ne rabi zgoraj navedenega potrdila, prevoznik lahko izdajatelja licence zaprosi za izdajo potrdila in to v primeru opravljanja prevozov v Italiji prevoznikom tudi priporočamo.

Obrazec 

Obvezne priloge so:

  •  kopija delovnega dovoljenja
  •  kopija pogodbe o zaposlitvi voznika
  •  kopija vozniškega dovoljenja ali izkaznice o vozniških kvalifikacijah (dokument v katerem je vpisana koda »95«)
  •  dokazilo o plačilu stroškov postopka (stroški znašajo: 8,00 EUR).

Šesti odstavek 5. člena Uredbe ES št. 1072/2009, ki določa:

»Potrdilo za voznike je last cestnega prevoznika, ki ga da na voljo vozniku, imenovanemu v njem, kadar voznik vozi vozilo z licenco Skupnosti, izdano navedenemu prevozniku. Overjeno kopijo potrdila za voznike, ki ga izdajo pristojni organi države članice sedeža cestnega prevoznika, se hrani v poslovnih prostorih prevoznika. Potrdilo za voznike se pokaže na zahtevo pooblaščenega inšpektorja.«

 

Kategorija: Promet


Jaz tebi!