Katalog

Novosti, ki jih prinaša novela Zakona o gospodarskih družbah – NE SPREGLEJTE!

| 12. 8. 2015

S 8.8.2015 začnejo veljati nekatere spremembe, ki jih za samostojne podjetnike prinaša novela Zakona o gospodarskih družbah

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) prinaša naslednje spremembe za samostojne podjetnike in gospodarske družbe, ki začnejo veljati 8.8.2015:

  • Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese svoj s.p. na katerokoli drugo fizično osebo. Do sedaj je lahko podjetnik s.p. prenesel na osebe, ki so bile z zakonom taksativno določene (prvi odstavek 72a. člena).
  • Če želi podjetnik v Poslovni register Slovenije vpisati prokurista ali zastopnika za primer smrti, mora prijavi za vpis priložiti njegovo soglasje (drugi odstavek 74. člena).
  • Izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na svojem naslovu, ni potrebno več overjati pri notarju ali na upravni enoti, saj lahko izjavo overi tudi VEM točka. Izjave ni potrebno overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve (tretji odstavek 74. člena).
  • Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost. Poleg objave na spletni strani AJPES, pa lahko prenehanje opravljanja dejavnosti objavi tudi na druge (doslej uveljavljene) načine (drugi odstavek 75. člena) – vzorec obvestila
  • Spremembe glede firme: v zvezi z uporabo besede Slovenija v firmi ZGD-1I določa, da soglasje vlade ni potrebno, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico »si«, dodatne vsebine firme lahko vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q.V zvezi z jezikom firme ZGD-1I določa, da morata biti sestavina firme, ki nakazuje dejavnost in oznaka družbe v slovenskem jeziku, kar pomeni, da dodatne sestavine lahko vsebujejo tudi tuje besede (15. in 20. člen).

Ko podjetnik prijavo za izbris vloži najmanj 15 dni pred predlaganim datumom izbrisa, lahko na točki VEM predloži tudi obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti, ki mora biti objavljeno na spletnih straneh AJPES. V vseh ostalih primerih lahko samostojni podjetnik obvestilo o prenehanju v objavo pošlje prek aplikacije OOPS (Oddaja objav poslovnih subjektov), skenirano po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si , ali pa pošlje po pošti oziroma dostavi osebno na katerokoli izpostavo AJPES. Objavo prenehanja opravljanja dejavnosti pred izbrisom samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije preverja AJPES. Obveznost objave obvestila na spletni strani AJPES velja za vse samostojne podjetnike, ki bodo prijavo za izbris vložili po 8.8.2015. Glede na to, da ni mogoče upoštevati roka 15 dni za nazaj (pred začetkom veljavnosti določb ZGD-1I), saj obveznost obvestila o prenehanju opravljanja dejavnosti v taki obliki še ni veljala, lahko podjetnik do 23.8.2015 ne upošteva 15 dnevnega roka temveč (tudi krajši rok), obvestilo pred prenehanjem opravljanja dejavnosti pa mora ne glede na to obvezno objaviti.

Ena izmed sprememb je tudi ta, da :

  • na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku (sem sodi tudi naročilnica), mora od 8.8. 2015 dalje biti namesto številke registrskega vpisa obvezno zapisana matična številka družbe. Tako mora biti na navedenih dopisih obvezno zapisana: celotna firma in sedež družbe, registrski organ, pri katerem je družba vpisana, ter matična številka; pri d.o.o. in d.d. pa še znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov. Zapis številke registrskega vpisa  družbe na teh dopisih tako po novem ne bo več obvezen, bo pa namesto njega obvezna matična številka družbe.Če dopisi družbe nimajo teh podatkov, je to prekršek, za katerega je predvidena visoka denarna kazen tako za družbo kot tudi odgovorno osebo.

Ureditev glede tega vprašanja pri samostojnih podjetnikih ostaja nespremenjena, in sicer:

  • na sporočilih, ki jih podjetnik pošlje posameznemu naslovniku (sem sodi tudi naročilnica), morajo biti navedeni firma in sedež podjetnika ter njegova matična številka. Na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih poslovnih stikov, morata biti navedena le firma in sedež.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!