Katalog

Aktualne informacije AJPES

| 4. 11. 2015

Iskanje po osebah

Vsakdo lahko v Poslovnem registru Slovenije (ePRS) od avgusta dalje brezplačno in enostavno ugotovi, ali je določena pravna ali fizična oseba ustanovitelj ali družbenik oziroma zastopnik ali član organa nadzora v poslovnem subjektu in v katerem poslovnem subjektu nastopa v tej vlogi. Iskanje je omogočeno po kombinacijah podatkov, in sicer imenu, priimku in davčni številki; imenu,  priimku in EMŠO; ter imenu, priimku in naslovu fizične osebe, ter po firmi ali matični ali davčni številki za pravne osebe.

Novosti v postopkih registracije s.p. in drugih vpisov s.p. v poslovni register

Samostojni podjetnik mora 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletni strani AJPES objaviti namero o prenehanju, ki jo lahko pošlje AJPES prek aplikacije OOPS, po e-pošti na objava.prenehanja@ajpes.si ali odda na točki VEM. Obvestilo mora vsebovati podatek o datumu prenehanja opravljanje dejavnosti. Od 4.10.2015 se na spletni strani AJPES objavljajo vsi sklepi izdani v postopkih vpisov s.p. v poslovni register. Izjavo lastnika objekta, da dovoljuje s.p. poslovanje na njegovem naslovu lahko od 8.8.2015 dalje overi tudi točka VEM (prej samo notar ali upravna enota). Če izjavo daje državni ali občinski sklad, pristojen za stanovanjske zadeve, overitev ni potrebna.

Omejitve za registracijo s.p.

Danes samostojni podjetnik ne more  registrirati oseba, ki je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov, ali so na seznamih objavljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od 25%.  S 1.1.2016 bodo uveljavljene dodatne omejitve, in sicer se bo objava na seznamih preverjala za zadnjih 12 mesecev (sedaj se preverja samo zadnji seznam). Prav tako s.p. ne bo mogla postati oseba, ki je imela več kot 50% neposredni delež v d.o.o., ki je bil v zadnjem letu izbrisan iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Prekrški v primeru nepredlaganja letnih poročil  

Z uveljavitvijo ZGD-1I je kazen za nepredloženo letno poročilo  določena glede na velikost družbe ali podjetnika, AJPES pa lahko drugače kot doslej v hitrem postopku  izreče višjo globo od najnižje predpisane.

Letna poročila

Bilančne določbe novele ZGD-1I se začnejo uporabljati 1. 1. 2016. Slovenski inštitut za revizijo je pripravil Osnutke SRS 2016, ki poenostavljajo računovodenje in prinašajo poenotenje bilančnih shem za družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva, nepridobitne organizacije (odstopanja bodo pri kapitalu in čistem poslovnem izidu, druge posebnosti bodo organizacije razkrile v pojasnilih k izkazom). AJPES nadaljuje s poenotenjem bilančnih shem pri predložitvi podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za namen državne statistike, da bo razvijalcem programske opreme omogočil izdelavo ene XML datoteke in olajšal delo računovodskim servisom. ZGD-1I na novo določa predložitev zaključnih poročil družb, zadrug in podjetnikov, ki so prenehali s poslovanjem (stečaj, likvidacija in drugi primeri prenehanja), tako za državno statistiko kot za javno objavo, ki jo bo AJPES opravil brezplačno.

Novela ZGD-1I spreminja tudi pragove za razvrščanje družb po velikosti, ki se uporabljajo za poslovno leto 2016. Po novem ne bo več potrebna izdelava prilog k računovodskim izkazom za mikro kapitalske družbe, priprava konsolidiranega letnega poročila bo zavezujoča samo za velike skupine. Novela ZGD-1I uvaja preiskavo letnih računovodskih izkazov za majhne kapitalske družbe, ki uporabljajo nadomestne metode vrednotenja računovodskih postavk in določa predložitev popravkov podatkov iz letnih poročil za državno statistiko, po opravljeni reviziji in preiskavi.

 Vir: Ajpes 

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!