Katalog

Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji

| 23. 12. 2015

Regionalni razvojni center Koper je v Uradnem listu št. 98/2015 z dne 18.12.2015 objavil Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji. Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji (v nadaljevanju RGS OK) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:

 • Banka Koper d.d.- (6m) Euribor + 2,48 %
 • Banka Sparkasse d.d. – (6m) Euribor + 2,40 %
 • Abanka d.d. – (6m) Euribor + 2,42 %
 • Delavska hranilnica d.d. Ljubljana – (6m) Euribor + 1,95 %

Garancije bodo namenjene na osnovi bančnih kreditov za:

a)    začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti,

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekte na območju občin statistične regije Obalno kraška (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Občina Ankaran, Občina Divača, Občina Hrpelje – Kozina, Občina Izola, bčina Komen, Mestna občina Koper, Občina Piran in Občina Sežana.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma sklepa o odobritvi garancije.

Upravičeni stroški so:

 • stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
 • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
 • stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
 • stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
 • bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve sklepa dalje največ 3 mesece,
 • stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu.

Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so včlanjeni oziroma se včlanijo v RGS OK. Višina članarine, v enkratnem znesku, znaša 100 EUR. Članom Garancijske sheme pri RRC Koper ni potrebno plačati članarine v RGS OK.

Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:

 • najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,
 • obrestna mera po posameznih bankah je navedena v točki 3. tega razpisa, stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški so v prilogi razpisne dokumentacije,
 • doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 16.7. 2025,
 • moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,
 • prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RRC Koper in drugimi oblikami zavarovanj, odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja,
 • črpanje kredita je namensko, v skladu s priloženo dokumentacijo,
 • rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RRC Koper.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16.5. 2018 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalnega razvojnega centra Koper. V času razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RRC Koper na tel: 05/66-37-583 (Irena Cergol) oziroma na naslov: irena.cergol@rrc-kp.si ali pokličete na zbornico tel. št. 73 00 060.

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!