Katalog

Pojasnila FURS (DDV v primeru, ko je pijača vključena v ceno menija, DDV pri sorbetu)?

| 24. 12. 2015

Kako je z zaračunavanjem DDV v primeru, ko je pijača vključena v ceno menija? Ali se v primeru, ko je pijača vključena v ceno menija obračuna 9,5 % DDV?

Na podlagi 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415 in 86/14) se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev, razen za dobave blaga in storitev, za katere zakon določa, da so obdavčene po nižji, 9,5 % stopnji. Seznam dobav blaga in storitev, od katerih se obračunava in plačuje DDV po nižji stopnji, je določen v Prilogi I k ZDDV-1, ki je sestavni del zakona. Če določenega prometa blaga ali storitev ni mogoče uvrstiti med dobave iz Priloge I k ZDDV-1, podlage za uporabo nižje davčne stopnje ni.

V skladu s 1. točko Priloge I k ZDDV-1 se nižja stopnja DDV uporablja za hrano (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so  (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprava jedi.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10,110/10, 82/11, 106/11, 102/12, 54/13, 85/14 in 95/14) v prvem odstavku 48. člena določa, kateri so izdelki iz 1. točke Priloge I k ZDDV-1, za katere se uporablja nižja stopnja DDV in se uvrščajo v določene oznake kombinirane nomenklature (KN).

V skladu s tretjim odstavkom 48. člena pravilnika priprava jedi iz 1. točke Priloge I k ZDDV-1 pomeni pripravo in strežbo jedi v dejavnosti, ki se po predpisih šteje za gostinsko dejavnost. Nadalje pravilnik v četrtem odstavku tega člena določa, da je po nižji stopnji DDV obdavčena tudi prodaja pijač in hrane iz prodajnih avtomatov (sendvičev, čokolad, prigrizkov …) in prodaja toplih in hladnih napitkov iz prodajnih avtomatov (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: G/47.99), razen alkoholnih pijač in izdelkov, ki vsebujejo več kot 0,5 volumenskega odstotka alkohola pri 20 °C oziroma 0,4 masnega odstotka alkohola v izdelku. Nižja davčna stopnja je torej določena le za prodajo hrane in pijače, razen alkoholnih pijač, kadar gre za dobavo blaga, ter za storitve priprave jedi, ne pa tudi za storitve strežbe pijač.

V zvezi z obdavčitvijo menijev, obračunavanje DDV od prodaje menijev v gostinski dejavnosti, ki poleg hrane zajemajo tudi pijačo, je Generalni finančni urad že izdal pojasnilo št. 447- 557200201 510 z dne 5.4.2002, v katerem je navedeno, da se pri prodaji menija, ki je sestavljen iz hrane in pijače, v gostinskih obratih, šteje za enotno storitev strežbe jedi in se lahko uporabi znižana, 9,5% davčna stopnja. Da se meni šteje za enotno storitev, ne dva ločena izdelka, mora biti meni kot tak naveden v ceniku. Lahko pa davčni zavezanec na računu kot podatek o vrsti izdelka navede ločeno vsak izdelek in pri tem uporabi za vsak izdelek svojo stopnjo, torej za hrano nižjo stopnjo, za pijačo pa splošno stopnjo DDV.

 Pojasnila so dostopna tudi na spletni strani FURS (Arhih/DURS).

http://www.fu.gov.si/arhiv_durs/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/stopnja_ddv/obracunavanje_ddv_pri_opravljanju_gostinske_dejavnosti/index.html

http://www.fu.gov.si/arhiv_durs/si/davki_predpisi_in_pojasnila/arhiv_pojasnil_ddv_od_1_1_2007 _do_31_12_2009/dobava_blaga/obdavcitev_gostinskih_storitev_z_ddv/index.html

http://www.fu.gov.si/arhiv_durs/si/davki_predpisi_in_pojasnila/arhiv_pojasnil_ddv_pred_1_5_2004/prodaja_izdelkov_v_gostinstvu_in_uporaba_nizje_davcne_stopnje/index.html

Katero stopnjo DDV se obračuna pri sorbetu? 

V drugem odstavku 48. člena pravilnika je navedeno, da se splošna stopnja DDV, ne glede na prejšnji odstavek, uporabi za izdelke, ki vsebujejo več kot 0,5 volumskega odstotka alkohola pri 20 °C oziroma 0,4 masnega odstotka alkohola v izdelku. Na podlagi pridobljenega pojasnila Sektorja za carine, oddelka za carinjenje, dne 16.12.2015, za sorbet velja, da če vsebnost alkohola v sorbetu presega 0,5 vol % ali 0,4 masnega % alkohola se uvršča kot alkoholna pijača in je stopnja DDV 22%. Če pa je vsebnost alkohola pod navedenima vrednostma je stopnja DDV 9,5%. Za določitev pravilne stopnje DDV je treba torej ugotoviti za vsak primer posebej vsebnost alkohola v posameznem sorbetu.

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!