Katalog

Novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki imajo vpliv na status upokojenca oziroma zavarovanca

| 29. 12. 2015

V Državnem zboru je bil dne 15.12.2015 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2B), ki naj bi začel veljati s 01.01.2016 in med drugim na novo ureja institut izplačevanja 20 % predčasne ali starostne pokojnine, pogoji za priznanje pravice do starostne pokojnine po posebnih predpisih, institut delne pokojnine, institut ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje uživalcev pokojnin, določa rok za uskladitev statusov uživalcev pokojnin in oseb, ki jih zajema določba 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13 – v nadaljevanju ZPIZ-2) in drugih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, institut pokojninske dobe brez dokupa ter plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja.

Institut delne pokojnine

Zavarovanec iz 14., 15., 16. in 17. člena ZPIZ-2, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine po ZPIZ-2, lahko pridobi pravico do delne pokojnine, če ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj dve uri dnevno ali 10 ur tedensko.

Vsi zavarovanci, to so delavci v delovnem razmerju, samostojni podjetniki, družbeniki in hkrati poslovodne osebe ter kmetje, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev imajo možnost prejemati najmanj 75 % pokojnine, če se bodo vključili v obvezno zavarovanje za 2 uri na dan ali 10 ur tedensko. Pred ZPIZ-2B so imeli možnost vključitve v obvezno zavarovanje za najmanj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.

 Institut ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje uživalca pokojnine

ZPIZ-2B spreminja določbo tretjega odstavek 116. člena ZPIZ-2 in določa, da se uživalcu starostne, predčasne in vdovske pokojnine, ki na območju Republike Slovenije začne ponovno delati oziroma opravljati dejavnost v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar zavarovanci iz 14. člena ZPIZ-2 najmanj dve uri dnevno ali 10 ur tedensko in zavarovanci iz 15., 16. in 17. člena ZPIZ-2  najmanj s četrtino polnega zavarovalnega časa,  izplačuje sorazmerni del pokojnine, in sicer v višini:

 •           75%, ko zavarovanec dela dve uri dnevno ali znaša zavarovalni čas od 10 do 14 ur tedensko,
 •            62,5 %, ko zavarovanec dela tri ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 15 do 19 ur tedensko,
 •           50 %, ko zavarovanec dela štiri ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 20 do 24 ur tedensko,
 •           37,5 %, ko zavarovanec dela pet ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 25 do 29 ur tedensko,
 •           25 %, ko zavarovanec dela šest ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 30 do 34 ur tedensko in
 •           12,5 %, ko zavarovanec dela sedem ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 35 do 39 ur tedensko.

Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati z dnem ponovne pridobitve lastnosti zavarovanca.

Uživalec invalidske pokojnine, ki na območju Republike Slovenije začne ponovno delati ali opravljati dejavnost v obsegu, ki ima za posledico ponovno pridobitev lastnosti zavarovanca iz 14., 15., 16. in 17. člena ZPIZ-2, izgubi pravico do pokojnine z dnem vzpostavitve obveznosti zavarovanja.

V kolikor pa je uživalec invalidske pokojnine kategoriziran vrhunski športnik in se zaposli v državni upravi kot športnik, ne izgubi pravice do pokojnine, ampak mu le ta miruje od dne vzpostavitve obveznosti zavarovanja do dne prenehanja delovnega razmerja iz naslova zaposlovanja vrhunskih športnikov. Po prenehanju obveznega zavarovanja na tej podlagi se upravičencu ponovno začne izplačevati znesek že priznane in odmerjene pokojnine.

ZPIZ-2B pa na novo ureja tudi status uživalca invalidske pokojnine v tujini. Če začne uživalec invalidske pokojnine v tujini ponovno delati ali opravljati dejavnost in je na tej podlagi v tujini vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izgubi pravico do pokojnine z dnem vključitve v zavarovanje. Pred ZPIZ-2B se je uživalcu invalidske pokojnine  prenehala izplačevati invalidska pokojnina z dnem vzpostavitve obveznosti zavarovanja v tujini in ni bilo posledice izgube pravice.

Rok za uskladitev statusa uživalcev pokojnin iz določbe 406. člena ZPIZ-2 in drugih oseb

Uživalci pokojnine iz četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2, ki morajo status uskladiti do 31.01.2016.

ZPIZ-2B določa rok za uskladitev statusa uživalcev pokojnin iz četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2, ki so hkrati prejemali pokojnino oziroma se jim ni bilo potrebno vključiti v obvezno zavarovanje, ker jim bil na podlagi dosedanjih predpisov podaljšan rok za uskladitev statusa do 31.12.2015.

Kategorije oseb, ki jih zajema četrti odstavek 406. člena ZPIZ-2 so:

 • uživalci pokojnin, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja po 18. členu ZPIZ-1 in so opravljali samostojno dejavnost, hkrati pa prejemali pokojnino;
 • uživalci pokojnin, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1.1.2000 in pri tem obdržali lastništvo družb v kateri so hkrati poslovodna oseba.

Po določbi 18. člena ZPIZ-1 zavarovanje za samozaposlene osebe ni bilo obvezno:

 • če v obdobju zadnjih treh let dobiček iz dejavnosti samozaposlenega ni presegal zneska minimalne plače ali
 • če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in ni opravljal dejavnosti z osebnim delom, ker je imel zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti ali
 • če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja.

Z delom ali dejavnostjo lahko nadaljujejo uživalci pokojnine iz četrtega odstavka 406. člena pod pogojem, da v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona ponovno vstopijo v obvezno zavarovanje, za najmanj dve uri dnevno ali za 10 ur tedensko, od uveljavitve tega zakona dalje. Ob temu pojasnjujemo, da zavarovanje za dve uri dnevno oziroma 10 ur tedensko predstavlja zgolj zavarovalni čas, ki v skladu z zakonom vpliva na odmero sorazmernega dela pokojnine in to ne predstavlja omejitve obsega opravljanja dejavnosti.

Uživalci pokojnine imajo do 31.01.2016 čas, da uskladijo svoj status tako, da se odločijo za prenehanje opravljanja dejavnosti ali da se vključijo v obvezno zavarovanje za najmanj dve uri dnevno, vendar mora biti ta prijava v obvezno zavarovanje od 01.01.2016 dalje.

Prijava v obvezno socialno zavarovanje se vloži na obrazcu M-1. Od 01.01.2016 dalje bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, prijave, odjave in spremembe v obveznih socialnih zavarovanjih urejati preko portala e-VEM.

V primeru, ko se upokojenec, ki je samostojni podjetnik (podlaga 005 ali 019), odloči obdržati s.p. vsaj za 2 uri dnevno, mora biti datum na obrazcu za prijavo v zavarovanje M-1 01.01.2016, ne glede na to, kdaj je bila prijava poslana preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-Vem oziroma kdaj se dejansko zglasi na vstopni točki VEM.

V primeru, ko se upokojenec, ki je vpisan tudi v poslovni register kot družbenik gospodarske družbe in je poslovodna oseba hkrati (podlagi 040 ali 001), odloči obdržati status družbenika in poslovodne osebe hkrati vsaj za dve uri dnevno, mora biti datum na obrazcu za prijavo v zavarovanje M-1 01.01.2016, ne glede na to, kdaj je bila prijava poslana preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-Vem (podlaga zavarovanja 001,040) oziroma kdaj se dejansko zglasi na vstopni točki VEM (podlaga zavarovanja 001) ali na prijavno/odjavni službi ZZZS (podlaga zavarovanja 040).

Samozaposlene osebe oziroma družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe, morajo svojo dejavnost izbrisati iz poslovnega registra najkasneje do 31.01.2016, v kolikor ne želijo biti vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Če se v roku 30 dni od uveljavitve zakona dalje, ne vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca za dve uri dnevno  oziroma od 10 do 14 ur tedensko (po prvi alineji spremenjenega tretjega odstavka 116. člena ZPIZ-2), od uveljavitve tega zakona dalje in od istega dne dalje tudi izplačuje pokojnino v ustreznem sorazmernem delu.

Primer:

Uživalec pokojnine do 31.01.2016 ne uskladi svojega statusa in se ne vključi v obvezno zavarovanje za najmanj dve uri dnevno oziroma 10 do 14 ur tedensko. Zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca od 01.01.2016 dalje in uživalca pokojnine vključi v obvezno zavarovanje za dve uri dnevno ter se mu izplačuje samo 75 % pokojnine. 

Pomembno:

Tisti uživalci pokojnine iz četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2, ki se ne želijo vključiti v zavarovanje za najmanj dve uri dnevno oziroma od 10 do 14 ur tedensko in želijo prenehati z opravljanjem svoje dejavnosti, morajo izbrisati svojo dejavnost iz Poslovnega registra Slovenije najkasneje do 31.01.2016.

Vsi tisti, ki se bodo odločili za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 116. člena ZPIZ-2 vsaj za 2 uri dnevno, so v skladu s 119. členom ZPIZ-2 dolžni zavodu sporočiti podatke o okoliščinah in spremembah okoliščin, ki vplivajo na pravice po tem zakonu , na njihov obseg ali izplačevanje, v roku osem dni od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb. Hkrati z obvestilom o spremembi statusa pa morajo podati zahtevo za odmero sorazmernega dela pokojnine.

Druge osebe, ki morajo uskladiti lastnost zavarovanca do 31.03.2016

Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona (01.01.2016) opravljajo delo ali dejavnost, na podlagi  katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po 15. ali 16. členu ZPIZ-2 in niso uživalci pokojnine iz 406. člena ZPIZ-2, se morajo do 31.03.2016 obvezno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje z dnem vložitve prijave v zavarovanje.

Kategorije oseb:

a)      Osebe, katerim je bil z določbami ZMEPIZ-1A podaljšan rok za uskladitev statusa do 31.12.2015:

 • osebe, ki so bile dne 31.12.2012 na šolanju in so na dan 31.12.2012 opravljale samostojno dejavnost (prvi odstavek določbe 406. člena ZPIZ-2),
 • osebe, za katere zavarovanje ni bilo obvezno po prvem odstavku 18. člena ZPIZ-1 (drugi odstavek določbe 406. člena ZPIZ-2),
 • osebe, ki so na dan 01.01.2013 izpolnjevale pogoje za zavarovanje kot družbeniki, ki so poslovodne osebe, pa niso uživalci pokojnine (petnajsti odstavek 429. člena ZPIZ-2). To so tisti družbeniki, ki so sklenili delovno razmerje z manj kot polnim delovnim časom (več kot 20 ur tedensko) pred 01.01.2013, hkrati pa so družbeniki osebnih ali kapitalskih družb oziroma ustanovitelji zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe (direktorji).

b)      Osebe, ki na dan 01.01.2016 opravljajo delo ali dejavnost, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po določbi 15. člena ZPIZ-2 (samostojni podjetniki) ali po določbi 16. člena ZPIZ-2 (družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe) torej bi morali biti na podlagi vpisa v ustrezni register vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa to niso. 

c)      Uživalci pokojnine, ki niso zajeti z določbo četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2 in opravljajo delo ali dejavnost na dan 01.01.2016, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po določbi 15. člena ZPIZ-2 (samostojni podjetniki) ali po določbi 16. člena ZPIZ-2 (družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe).

V primeru, ko se upokojenec, ki je vpisan tudi v poslovni register kot družbenik gospodarske družbe in je poslovodna oseba hkrati (podlagi 040 ali 001), odloči obdržati status družbenika in poslovodne osebe hkrati vsaj za dve uri dnevno, mora biti datum na obrazcu za prijavo v zavarovanje M-1 enak dnevu, ki ga določi zavezanec za vlaganje prijave, ne glede na to, kdaj je bila prijava poslana preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-Vem (podlaga zavarovanja 001) oziroma kdaj se dejansko zglasi na vstopni točki VEM (podlaga zavarovanja 001,040) ali na prijavno/odjavni službi ZZZS (podlaga zavarovanja 040), vendar datum prijave ne sme biti večji od 31.03.2016.

Osebe, ki so vpisane v poslovni register kot družbeniki gospodarskih družbi in so poslovodne osebe hkrati se morajo izbrisati iz poslovnega registra najkasneje do 31.03.2016.

Prijava v zavarovanje (M-1) s podlago zavarovanja 001 ali 040 in polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom 40 ur tedensko (ali za razliko do polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa) mora nositi datum pričetka zavarovanja enak dnevu, ki ga določi zavezanec za vlaganje prijave, ne glede na to, kdaj je bila prijava poslana preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-Vem (podlaga zavarovanja 001) oziroma kdaj se dejansko zglasi na vstopni točki VEM (podlaga zavarovanja 001), ali na prijavno/odjavni službi ZZZS (podlaga zavarovanja 040), vendar datum prijave ne sme biti večji od 31.03.2016.

Osebe, ki so vpisane v poslovni register kot družbeniki gospodarskih družbi in so poslovodne osebe hkrati se morajo izbrisati iz poslovnega registra najkasneje do 31.03.2016, v kolikor ne želijo biti vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V kolikor se te osebe, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje, v roku do 31.03.2016 ne vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca od 01.04.2016 dalje.

Vsi tisti, ki se bodo odločili za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 116. člena ZPIZ-2 vsaj za 2 uri dnevno, so v skladu s 119. členom ZPIZ-2 dolžni zavodu sporočiti podatke o okoliščinah in spremembah okoliščin, ki vplivajo na pravice po tem zakonu , na njihov obseg ali izplačevanje, v roku osem dni od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb. Hkrati z obvestilom o spremembi statusa pa morajo podati zahtevo za odmero sorazmernega dela pokojnine.

 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!