Katalog

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

| 4. 2. 2016

Razpisnik: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Datum objave: 15.1.2016
Rok za oddajo: Prvi rok je 11.3.2016, ostali roki bodo naknadno objavljeni.
Predvidena višina sredstev: 33.087.636 EUR
Višina sofinanciranja: do 85% upravičenih stroškov
Cilj programa: Razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.
Predmet razpisa: Sofinanciranje projektov iz ESRR, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:

 • Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
 • Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
 • Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
 • Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
 • Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
 • Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
 • Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

Področja sodelovanja

Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov (TC6) 

Področja sodelovanja, ki jih obravnava program:

 • Zagotavljanje ugodnega stanja biotske raznovrstnosti, vrst in habitatov;
 • Povečanje ravni čezmejne koordinacije in usklajevanja varstvenih ukrepov;
 • Povečanje vključenosti lokalnega okolja v ohranjanje biotske raznovrstnosti;
 • Povečanje baze znanja o ekosistemskih storitvah;
 • Ohranjanje kulturne dediščine, ki ji grozi izguba;
 • Zagotavljanje pravega ravnovesja med ohranjanjem in trajnostno rabo naravnih in kulturnih virov;
 • Izkoriščanje potenciala varovanih naravnih območij, naravne in kulturne dediščine za trajnostni gospodarski razvoj in diverzifikacijo gospodarstva na PO, zlasti v zvezi s trajnostim turizmom;
 • Izboljšanje povezav med najbolj naprednimi turističnimi destinacijami in zanimivostmi ter središči lokalnega pomena/zaledjem.

Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja 

Področja sodelovanja, ki jih obravnava program:

 • Reševalne službe: izenačenje veščin in spretnosti med poklicnimi in prostovoljnimi člani civilne zaščite in drugimi reševalnimi enotami, izboljšanje spretnosti in timskega dela za skupno pripravljenost in odziv na čezmejne nesreče;
 • Zdravstvo in socialno varstvo: izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih ustanov in socialnih partnerjev za razvoj in preskus novih modelov in pristopov, ki obravnavajo dostopnost socialne oskrbe, zdravstvenih storitev in
 • programov, zlasti na podeželskih in oddaljenih čezmejnih območjih; izboljšanje obsega, kakovosti in učinkovitosti storitev in programov s spodbujanjem skupnostnih storitev, z zmanjševanjem neenakosti na področju zdravja in s promocijo zdravja;
 • Povezljivost in mobilnost: povečanje institucionalnega sodelovanja in krepitev zmogljivosti za povečanje trajnostne mobilnosti na obmejnih območjih, izboljšanje povezanosti z javnimi prometnimi povezavami do oddaljenih območij in območij z bolj koncentriranimi čezmejnimi turističnimi tokovi.

Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo:

 • Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov 28.074.358,00
 • Zdrava, varna in dostopna obmejna območja 5.013.278,00
 • Skupaj 33.087.636,00

Višina sofinanciranja: Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov. Projekti za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) lahko znašajo od 100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR, projekti za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja) pa od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR.

Obdobje trajanja projekta: Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja do največ 30 mesecev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in do največ 24 mesecev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja).

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija na spletni strani programa Slovenija – Hrvaška.

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!