Katalog

»Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih«

| 12. 2. 2016

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA 

1. CILJI PROJEKTA

1.1. Opis problema oziroma projektna izhodišča

Projekt se bo vsebinsko osredotočil na 2 ključni zdravstveni problematiki, ki zaznamujeta zaposlene v obrtnih dejavnostih. To sta kostno-mišične bolezni (v nadaljevanju KMB) in poškodbe pri delu (v nadaljevanju PpD). Statistični podatki kažejo, da v Evropski uniji vsakih nekaj minut nekdo umre iz vzrokov, povezanih z delom. Poleg tega se na delovnem mestu vsako leto poškoduje na sto tisoče delavcev, drugi pa so zaradi stresa, preobremenjenosti z delom, kostno-mišičnih obolenj ali drugih težav, povezanih z delom, odsotni z dela (vir: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 2010). Veliko teh stanj bi lahko preprečili oziroma omilili, zato se cilji tega projekta nanašajo tudi na razširjanje promocije in dobre prakse za zmanjševanje poškodb pri delu ter zmanjševanje števila kostno-mišičnih bolezni med slovenskimi delavci. Projektne aktivnosti bomo izvajali za zaposlene pri malih delodajalcih, ki so glede na svojo majhnost še posebej ranljivi. Glede na socialne in finančne posledice poškodb ter kostno-mišičnih obolenj je njihovo preprečevanje nujno na vseh ravneh.

 1.1.1. Kostno-mišične bolezni

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so kostno-mišične bolezni v Sloveniji glavni vzrok za nastanek delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši vzrok zaradi katerega slovenski delavci odhajajo v bolniški stalež. Zaradi neugodne demografske slike, staranja delovne sile in stalnega podaljševanja delovne dobe, je nujno, da se ukrepa na mestih, kjer ta stanja lahko nastanejo, tam kjer prihaja do okvar zdravja. Skozi projektne aktivnosti želimo ljudi usposobiti, okrepiti in opolnomočiti ter s pomočjo teh ukrepov dolgoročno vplivati na zmanjšanje nastajanja delovne invalidnosti ter na zmanjšanje bolniškega staleža zaradi kostno-mišičnih obolenj.

Do največjega nastanka poškodb kostno-mišičnega sistema pride zaradi ročnega premeščanja bremen (dvigovanj, prenašanja, potiskanja, nošenja oz premikanja bremen, držanja), zaradi ponavljajočih se gibov ali pri delu v velikem mrazu ali veliki vročini. Po nekaterih najnovejših študijah med razloge za nastanek kostno – mišičnih obolenj uvrščajo celo stres, pa tudi hiter ritem dela, hrup in vibracije.

1.1.2. Poškodbe pri delu

Poškodbe pri delu so resen problem ne le v Sloveniji, ampak tudi v državah Evropske unije. Poškodbe pri delu se ne kažejo le v začasni nesposobnosti za delo, nastanku invalidnosti ali celo smrti, temveč tudi v neposrednih izgubah za podjetje, kot so ustavitev proizvodnje, izpad dela proizvodnje, plačevanje nadomestil za bolniško odsotnost.

Poškodbe pri delu so ogledalo uspešnosti izvajanja obstoječih programov varnosti in zdravja pri delu, kajti veliko poškodb nastane zaradi pomanjkanja ali zaradi slabe varnostne kulture. Primerno varnostno kulturo je možno privzgojiti s sistematičnim načinom dela, s pravilnim varnostnim vzgajanjem in vzpostavitvijo ustreznega nadzora, tako na ravni podjetja kot na ravni države. Cena, ki jo plačujemo za nezgode, niso samo izgubljena življenja ter trpljenje delavcev in njihovih družin, temveč negativno vplivajo tudi na gospodarstvo in družbo v celoti. Manj nezgod pomeni manj bolniškega dopusta, posledica tega pa so nižji stroški in manj motenj delovnega procesa. Delodajalcem so poleg tega prihranjeni stroški zaposlovanja in usposabljanja novega osebja, znižajo pa se tudi stroški zaradi predčasnih upokojitev in zavarovalniških izplačil.

1.2. Cilji projekta

1.2.1. Cilji na področju kostno-mišičnih bolezni

Skozi projektne aktivnosti želimo pomagati delodajalcem, da si bodo prizadevali za preprečevanje oziroma zmanjšanje kostno-mišičnih obolenj na ravni podjetja, obenem pa jim želimo nakazati možne rešitve, tako preko upoštevanja pravil za varno opravljanje dela in obstoječe zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu ter tudi obstoječe dobre prakse na področju obvladovanja kostno-mišičnih obolenj.

Ena od poglavitnih obveznosti delodajalcev je zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, kjer se delavec ne bo poškodoval ali zbolel zaradi dela, ki ga opravlja. Delodajalce želimo preko projektnih aktivnosti animirati, da se v večji meri vključijo v aktivnosti na področju varnosti pri delu in jih usposobiti, da se bodo seznanili s principi ergonomije, kajti ergonomsko urejeno delovno okolje (upoštevanje vpliva celotnega delovnega mesta, opreme, delovnih metod in organizacije dela itd., na podlagi česar se lahko identificirajo problemi in rešitve), kjer se delovno mesto prilagaja delavcu, je vsekakor ključni preventivni dejavnik pri preprečevanju kostno-mišičnih bolezni. Skozi projektne aktivnosti bomo delodajalcem približali zavedanje, da je vsako delovno mesto lahko specifično, kar zahteva drugačne rešitve oziroma pristop pri iskanju rešitev za preprečevanje oziroma zmanjševanje kostno-mišičnih obolenj. Skozi projekt bomo poudarjali predvsem tiste rešitve, ki so enostavne in ne zahtevajo večjih finančnih vložkov, in se kažejo predvsem v boljšem načrtovanju, izbiri delovne opreme s čimer se zmanjša monotonost dela, avtomatizacija procesov, razvoj celostne preventivne politike, razvoj boljše varnostne kulture, dajanje ustreznih in pravočasnih navodil delavcem, ipd.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo skupaj s člani konzorcija preko aktivnosti v projektu spodbujala delodajalce k izvajanju ukrepov za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni na delovnem mestu. Skozi te ukrepe pričakujemo dvig zadovoljstva zaposlenih, kar bo vplivalo na boljšo produktivnost, postopno zmanjšanje bolniškega staleža ter tudi večje finančne koristi. Posvečanje problematiki kostno-mišičnih bolezni, ki nastanejo zaradi dela, bo na dolgi rok privedlo do večjih koristi, predvsem v obliki večje gospodarske rasti, manjše odvisnosti od državne podpore, manjših zahtev do zdravstvene blagajne in do povečane produktivnosti.

Dolgoročni cilj je zmanjšanje stopnje bolniškega staleža zaradi kostno-mišičnih obolenj, kratkoročni cilj pa usposobljeni delodajalci in delavci, ki si bodo prizadevali za ohranitev in utrjevanje lastnega zdravja ter poznali načela dobre prakse.

Glavni kratkoročni cilji, ki bodo zasledovani na področju zmanjševanja števila kostno-mišičnih obolenj so:

 • krepitev usposobljenosti in znanj delodajalcev in samozaposlenih oseb na področju postopkov za preprečevanje nastanka kostno-mišičnih obolenj
 • krepitev usposobljenosti in znanj pri delavcih na področju preprečevanja nastanka kostno-mišičnih obolenj
 • dvig osveščenosti (preko promocije in predstavitev dobrih praks) ciljne skupine (delodajalcev in delojemalcev) o pomenu zmanjševanja števila kostno-mišičnih bolezni med različnimi vrstami in branžami s posebnim poudarkom na malih delodajalcih in njihovih zaposlenih
 • znižanje absentizma in ohranjevanje delavčeve zmožnosti tekom delovne dobe in posledično dvig produktivnosti na delovnem mestu o vzrokih za kostno-mišičnih obolenj ter možnih ukrepih za preprečevanje
 • dvig osveščenosti delodajalcev in delojemalcev o pomenu prijaznega delovnega mesta tudi kot elementu konkurenčnosti delodajalcev.

1.2.2. Cilji na področju poškodb pri delu

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo skupaj s člani konzorcija preko aktivnosti v projektu spodbujala delodajalce k izvajanju ukrepov za preprečevanje nastajanja poškodb na delovnem mestu med svojimi člani ter jim pomagala pri sprejemanju ustreznih preventivnih ukrepov za doseganje boljšega zdravja na delovnem mestu. Izboljšanje varnosti in zdravja pri delu lahko podjetjem prinese koristi, med tem ko imajo nezgode vpliv na povečanje stroškov, še zlasti v mikro in malih podjetjih. Skozi izvajanje navedenih ukrepov pričakujemo znižanje števila poškodb pri delu, ki bo vplivalo na boljšo produktivnost ter tudi finančne koristi. Posvečanje tematiki nastanka poškodb pri delu ter odpravljanju teh bo lahko že na kratki rok privedlo do večjih koristi, predvsem v znižanju bolniškega staleža, manjših zahtev do zdravstvene blagajne in do povečane produktivnosti.

Glavni cilji, ki bodo zasledovani na področju preprečevanja poškodb pri delu so:

 • krepitev usposobljenosti in znanj delodajalcev in samozaposlenih oseb na področju varnosti in zdravja pri delu kot enemu glavnih orodij za preprečevanje nastanka poškodb pri delu
 • krepitev usposobljenosti in znanj pri delavcih na področju varnosti in zdravja pri delu kot enemu glavnih orodij za preprečevanje nastanka poškodb pri delu
 • zmanjšanje števila poškodb pri delu in njihovih posledic med delodajalci, delavci in samozaposlenimi v obrti
 • znižanje absentizma in ohranjevanje delavčeve zmožnosti tekom delovne dobe in posledično dvig produktivnosti na delovnem mestu
 • dvig osveščenosti delodajalcev in delojemalcev o koristih upoštevanja pravil za varno delo ter primerni varnostni kulturi
 • dvig osveščenosti o prijaznem delavnem mestu tudi kot elementu konkurenčnosti delodajalcev

2. VSEBINA PROJEKTA OZIROMA AKTIVNOSTI PROJEKTA

2.1. Vsebinska opredelitev aktivnosti

2.1.3. Priprava promocijskega materiala in motivacijskega gradiva za ciljno skupino o zmanjševanju kostno-mišičnih obolenj ter preprečevanju nastanka poškodb pri delu

V okviru projektnih aktivnosti bodo pripravljeni promocijski materiali v obliki letakov in plakatov ter motivacijski materiali v obliki krajših smernic za zmanjševanje KMB in PpD, ki bodo namenjeni promociji in ozaveščanju v konkretnih delovnih okoljih. Sporočila teh gradiv bodo pripravljena z zunanjimi strokovnjaki tudi v slikovni obliki s sporočili o pomembnosti upoštevanja pravil varnega dela, ukrepov za preprečevanje nastanka bolečin v spodnjem delu hrbta, pravilno dviganje bremen. Z motivacijskimi gradivi bomo pripomogli k širjenju ozaveščenosti in stalnemu sporočanju pomena upoštevanja in izvajanja preventivne politike, tako na področju preprečevanja poškodb pri delu kot tudi zmanjševanja kostno-mišičnih obolenj.

2.1.4. Seminarji za delodajalce na temo preprečevanja poškodb pri delu ter zmanjševanja števila kostno-mišičnih obolenj

V okviru projekta bodo izvedeni seminarji za delodajalce na temo preprečevanja poškodb pri delu ter zmanjševanja števila kostno-mišičnih obolenj v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki.

Preko izvajanja seminarjev bomo pripomogli k doseganju navedenih dolgoročnih in kratkoročnih ciljev, diseminaciji dobre prakse, predvsem pa vplivali na dvig in izboljšanje strokovne usposobljenosti delodajalcev, samozaposlenih oseb in delavcev. Seminarje bodo izvajali člani konzorcija, namenjeni pa bodo vsem zainteresiranim deležnikom oziroma delodajalcem, ki opravljajo obrtne dejavnosti. Vsebine strokovnih seminarjev se bodo nanašale na pomen preprečevanja poškodb pri delu ter nastanka KMB, možnih posledicah nastanka teh stanj, načinih za izvajanje preventivnih ukrepov v podjetju, praktični nasveti, pomenu doslednega izvajanja varnostnih in preventivnih ukrepov s primeri dobre prakse.

2.1.5. Promocijski dogodek »Dan za zdravje zaposlenih«

V okviru projekta bomo izvajali tudi promocijske dogodke, ki bodo imeli tudi pomen osveščanja, in bodo namenjeni delavcem v obrti, vodilna tema bo preprečevanje poškodb pri delu ter zmanjševanje števila kostno-mišičnih obolenj. Dogodke bodo izvajali strokovnjaki s tega področja, predstavljene pa bodo naslednje vsebine; kaj predstavlja nevarnost za nastanek poškodb in nastanka KMB na delovnem mestu in kako jih lahko tudi sami obvladujemo in preprečujemo, kakšne izboljšave lahko dosežemo, krepitev kostno-mišičnega sistema in predstavitev dobrih praks.

Promocijski dogodki »Dan za zdravje« se bodo izvedli na sedežih članov konzorcija, prvenstveno bodo namenjeni zaposlenim pri delodajalcih, ki opravljajo obrtne dejavnosti in tudi ostalim zainteresiranim deležnikom. Ker do pojava oziroma poslabšanja kostno-mišičnih obolenj pogosto prihaja tudi zaradi slabe fizične kondicije, osebnih dejavnikov, slabih navad ter prekomerne teže, bomo v drugem delu delavnice s pomočjo preventivnih zdravstvenih akcij odkrivali dejavnike tveganja za nastanek kroničnih bolezni, zaradi katerih delavci odhajajo v bolniški stalež in prezgodaj umirajo. Dolgoročni cilj akcij pa je zmanjšanje kroničnih bolezni in manj stroškov z bolniškimi odsotnostmi.

Za udeležence, ki se bodo udeležili dogodka “Dan za zdravje zaposlenih”, bodo s pomočjo zunanjih izvajalcev, izvedene demonstracijske predstave o uporabi različne varnostne opreme na delovnem mestu.

2.1.8. Informiranje in obveščanje javnosti

Vsak projektni partner bo kreiral spletno stran projekta v okviru svojih spletnih strani, kjer bodo informacije razdeljene v skladu z aktivnostmi predvidenimi v projektu. Na spletni strani bodo objavljeni vsi rezultati projekta in na ta način bo vsa slovenska javnost in predvsem obrtniki in podjetniki, ki jim bodo spletne strani v prvi vrsti namenjene, na enem mestu obveščena o vseh podrobnosti projekta.

Na vsaki spletni strani bo ZZZS označen kot sofinancer projekta z logotipom ZZZS.

Da bo projekt dosegel svoj namen, bo moral imeti tudi ustrezno komunikacijsko podporo. Pripravili bomo vso potrebno komunikacijsko infrastrukturo – adremo ključnih medijev, gradiva za medije, ključne vsebine ter načrt publicitete.

Za dosego čim boljše obravnave tematike v slovenskem medijskem prostoru bomo z vsebinami nagovarjali in obveščali tako nacionalne, regionalne in specializirane medije (tiskani, spletni, elektronski mediji). Medijske vsebine pa bomo objavljali tudi na socialnih omrežjih.

Javnost bomo o vmesnih aktivnostih in rezultatih projekta poleg spletnih strani obveščali tudi preko e-novic, revije Obrtnik podjetnik in drugih strokovnih revij, ki jih izdajajo posamezne sekcije, odbori in območne obrtno-podjetniške zbornice, ki delujejo v okviru obrtniško-podjetniškega zborničnega sistema.

V vseh medijih (tiskanih, spletnih in elektronskih medijih) preko katerih bomo obveščali javnost bo ZZZS predstavljen kot sofinancer projekta.

Na delavnicah bo na predstavitvenih materialih ZZZS predstavljen kot sofinancer projekta.

Na promocijskem in motivacijskem gradivu, ki bo nastalo v okviru projekta bo ZZZS predstavljen kot sofinancer projekta.

3. CILJNA SKUPINA (opredelitev ciljnih javnosti, ki jim je projekt namenjen, vključno z načinom obveščanja ciljnih javnosti, udeležencev ter načinom obveščanja medijev, sodelovanje z mediji)

3.1. Sektorska opredelitev ciljne skupine

3.1.1. Seminarji na temo KMB in PpD ter Dan za zdravje

Okvare zdravja zaradi nastanka KMB oziroma poškodb pri delu so pereč problem pri delodajalcih, ne glede na njihovo velikost ali dejavnost. Prinašajo številne negativne posledice, tako za delavca, delodajalca, gospodarstvo in tudi za družbo. Manj nesreč pa pomeni manj bolniškega staleža, posledica tega pa so nižji stroški in manj motenj delovnega procesa. Delodajalcem so poleg tega prihranjeni stroški zaposlovanja in usposabljanja novega osebja, znižajo pa se tudi stroški predčasnih upokojitev in zavarovalniških izplačil. Negativne posledice se v malih podjetjih nemalokrat kažejo še bolj izrazito kot v večjih podjetjih. Nastanek poškodbe pri delu ali dolgotrajni bolniški stalež zaradi KMB pri malem delodajalcu lahko povzroči celo ustavitev dela ali izpad proizvodnje ali dela proizvodnje. Zato se bomo v okviru projektnih aktivnosti posebej osredotočili na zaposlene v obrtnih dejavnostih, kjer zaradi načina dela prihaja do stanj, ki vplivajo na nastanek KMB (ročno dviganje bremen, prisilna drža, psihični dejavniki in organizacija dela,…), pogosto prihaja tudi do poškodb pri delu; dejavnost transporta, kovinarska dejavnost, vzdrževanje, frizerska dejavnost, gostinstvo, lesne stroke in gradbeništvo.

4. PREDSTAVITEV EVALVACIJSKEGA MODELA (opis opredelitve načina, kako bo preverjena uspešnost projekta oziroma predstavitev evalvacijskega modela (navede se vrednotenje izvedenega projekta – opiše se na kakšne načine bo ocenjena uspešnost izvedenega projekta glede na zastavljene cilje)

4.1. Kazalniki za evalvacijo

Projektne aktivnosti se bodo sprotno evalvirale (spodnja tabela) po vnaprej določenih kriterijih oziroma kazalnikih, in sicer:

 • ocena izvedbe aktivnosti (ocena organizatorja ali je prišlo do odmika predvidene vsebine aktivnosti)
 • število udeležencev (ocena ali je bilo doseženo predvideno targetirano število)
 • ocena oziroma mnenje udeležencev (povratna informacija preko izvedene ankete na kraju samem; kjer bodo udeleženci podali oceno ter izrazili stopnjo zadovoljstva glede podanih vsebin, zadovoljivosti predstavitve dobrih praks, želji po nadaljnjih tovrstnih aktivnostih)
 • predlogi izboljšav udeležencev in izvajalcev aktivnosti (povratna informacija o celotni projektni aktivnosti)
 • ocena promocijskega materiala in motivacijskega gradiva (udeležencem na dogodkih bodo diseminirana motivacijska gradiva, s katerimi jih z enostavnimi slikovnimi sporočili želimo stalno opozarjati na pomembne ukrepe za preprečevanje poškodb pri delu ter zmanjševanje KMB, zbirali bomo njihove povratne informacije o primernosti pripravljenega gradiva)

4.2. Ocena osveščenosti

Poleg navedenih kriterijev za evalvacijo bomo na posamičnih izobraževalnih aktivnosti ob koncu pri udeležencih (seminarji in izobraževalne delavnice) ocenili tudi stopnjo njihove ozaveščenosti. Tako bodo vsem udeleženim v reševanje dani vnaprej pripravljeni testi – vprašalniki; za delavce o ukrepih za preprečevanje poškodb pri delu ter poznavanju postopkov varnega dela za preprečevanje nastanka KMB, za delodajalce pa o pogojih za katere morajo poskrbeti, da bo delo potekalo varno, o ukrepih za preprečevanje poškodb pri delu ter poznavanju postopkov varnega dela za preprečevanje nastanka KMB.

“Projekt Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb  pri delu v obrtnih dejavnostih je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.”

 logo zzzs

Kategorija: Novice


Jaz tebi!