Katalog

Posredovanje podatkov in sprememb podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanemu prispevku in obdobju zavarovanja za leto 2015 – Obrazec M4

| 1. 4. 2016

V skladu z določbami veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 102/2015) se pokojninska doba, plača ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic, upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja po podatkih iz matične evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: matična evidenca).

Podatke zagotavljajo v skladu s tem zakonom pravne in fizične osebe, ki so kot dajalke ali dajalci (v nadaljnjem besedilu: dajalec) podatkov in zavezanke ali zavezanci (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) za vložitev prijav podatkov o zavarovanju opredeljeni v predpisih, ki urejajo matično evidenco. V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je tudi določeno, da se matična evidenca uredi s posebnim zakonom.

Tako je v Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) določeno, da so delodajalci, ki so plačniki davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek za delavce v delovnem razmerju ter za osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v obračunu davčnega odtegljaja, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, predpiše minister, pristojen za finance, dolžni sporočiti tudi podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, ter spremembe teh podatkov, in sicer na način in v rokih, predpisanih z zakonom, ki ureja davčni postopek za predložitev obračuna davčnega odtegljaja. Navedena določba se prične uporabljati s 1. 1. 2016.

Na podlagi te določbe sta bila sprejeta Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 93/2014), in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 101/2015) ki določata podatke, potrebne za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju na obračunu davčnega odtegljaja.

Podrobnejši opis teh podatkov je objavljen na spletni strani ZPIZ na povezavi: Podrobnejši opis – podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah.

Ne glede na to, da se bodo podatki za oblikovanje prijave o osnovi od 1. 1. 2016 dalje zbirali na obračunu davčnega odtegljaja, pa so delodajalci v skladu s prehodno določbo dolžni do 30. 4. 2017 posredovati podatke o osnovi na obrazcu M-4 za leto 2016, za obdobja po 1. 1. 2017 pa ta njihova obveznost preneha.

Na obrazcih M-4 dajalci podatkov za zavarovance posredujejo podatke o plačah in nadomestilih plače, o zavarovalnih osnovah ter o vplačanih prispevkih in obdobju zavarovanja, potrebnih za izračun pokojninske osnove. Podatki se posredujejo z uporabo spletne aplikacije M-4, najpozneje do 30.4.2016.

Dodatna pomoč pri posredovanju podatkov M-4: pomoč pri tehničnih vprašanjih posredovanja M-4 s spletno aplikacijo M-4: e-pošta: m4.podpora@zpiz.si, Kontaktni center: tel: 01/5855 514, vsak delavnik 8-16 ure, pomoč pri vsebinskih vprašanjih posredovanja M-4: e-pošta: m4.vsebina@zpiz,si, Kontaktni center: tel: 01/4745 692 (3), v poslovnem času ZPIZ

Kategorija: Zakonodaja


Jaz tebi!