Katalog

Davčne olajšave

| 11. 4. 2016

Osnova: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015) in Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

KDO lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje?

Delodajalci, zavezanci po ZDDPO-2 ali ZDoh-2

Za KOGA?

1. ZA ZAPOSLITEV MLAJŠIH IN STAREJŠIH BREZPOSELNIH OSEB ZA NEDOLOČEN ČAS (ZDDPO-2, 55. b čl. in ZDoh-2, 61. a čl.)

Za zaposlitev brezposelnih oseb, ki:

  • so mlajše od 26 let ali starejše od 55 let in so bile pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb
  • v obdobju zadnjih 2 let niso bile zaposlene pri vas ali pri vaši povezani osebi

OBLIKA IN VIŠINA spodbude za zaposlovanje:

Znižanje davčne osnove v višini 45% plače teh oseb, in sicer za prvi 2 leti zaposlitve teh oseb.

2. ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV (ZDDPO-2, 56. čl. in ZDoh-2, 62. čl.)

  • za invalide po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),
  • za invalidne osebe s 100% telesno okvaro oz. gluhe osebe,
  • za zaposlovanje invalidov nad kvoto in če invalidnost ni posledica dela pri vas/delodajalcu.

KDO lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje?

Delodajalci, zavezanci po ZDDPO-2 ali ZDoh-2, ki izpolnjujete ostale pogoje po ZDDPO-2 in ZDoh-2.

OBLIKA IN VIŠINA spodbude za zaposlovanje:

Znižanje davčne osnove v višini 50% plače (za osebe iz prve alineje) oz. 70% plače (za osebe iz druge in tretje alineje).

3. ZA ZAPOSLITEV PRIKRAJŠANEGA DELAVCA PO ZRPPR1015 (5 čl.) oz. ZSRR-2 (28. čl.)

OBLIKA IN VIŠINA spodbude za zaposlovanje:

Znižanje davčne osnove v višini 70% stroškov, ki vključujejo stroške bruto plač in obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost teh delavcev, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Zavezanec po ZDDPO-2 oz. zavezanec po ZDoh-2 uveljavlja navedene davčne olajšave za zaposlovanje v davčnem obračunu.

KJE pridobite več informacij in uveljavljate spodbudo: Finančna uprava RS

 

 

Kategorija: Javni razpisi


Jaz tebi!