Vodstvo in organi zbornice

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta.

Predsednik zbornice zastopa in predstavlja zbornico. Je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora OOZ Sežana.

IMG_3760_jernejBortolato Jernej  
predsednik zbornice
e-pošta: jernej@bortolato.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica ima po svojem Statutu dva podpredsednika.

Podpredsednik  zbornice nadomešča predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, predstavlja zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter izvršuje sklepe upravnega odbora.

  Svetina Marko                             

  podpredsednik zbornice
  e-pošta:marko@elmarel.si
 
 
 
Skupščina je najvišji organ upravljanja in šteje 19 poslancev, predsednik zbornice je hkrati tudi predsednik skupščine:
 
Bortolato Jernej
Bortolato Stanka
Čeh Damijan
Čehovin Alojz
Glumac Radovan
Kavčič Patricija
Kocjan David
Kos Andrej
Lindič Matjaž
Masten Adrijan
Ozbič Matjaž
Popovič Katarina
Renčelj Stanislav
Svetina Marko
Škapin Tjaša
Trampuž Marino
Tulek Idriz
Vrečko Domen
Zega David

Upravni odbor je organ upravljanja in šteje 9 članov:

Bortolato Jernej
Svetina Marko
Masten Adrijan
Lindič Matjaž
Zega David
Škapin Tjaša
Trampuž Andrej
Andrej Kos

Nadzorni odbor nadzira delo zbornice in sicer izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice ter finančno materialno poslovanje zbornice. Šteje 3 člane:

Škapin Milan (predsednik)

Kravanja Igor

Kolegij predsednika je posvetovalno telo predsednika OOZ, ki obravnava gradiva in pripravlja sklepe za seje UO. Šteje 5 članov:

Jernej Bortolato
Marko Svetina
David Kocjan 
Klementina Križman (direktorica).

Pri zbornici delujejo še:

Komisija za podelitev priznanj pri OOZ Sežana


Jaz tebi!