Vodstvo in organi zbornice

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta.

Predsednik zbornice zastopa in predstavlja zbornico. Je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora OOZ Sežana.

Bortolato Jernej  
predsednik zbornice
e-pošta: jernej@bortolato.si
 

Območna obrtno-podjetniška zbornica ima po svojem Statutu dva podpredsednika.

Podpredsednik  zbornice nadomešča predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, predstavlja zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter izvršuje sklepe upravnega odbora.

Svetina Marko
podpredsednik zbornice
e-pošta: marko@elmarel.si

Kocjan David
podpredsednik zbornice
e-pošta: david.kocjan.zirje@gmail.com

 
Skupščina je najvišji organ upravljanja in šteje 19 poslancev, predsednik zbornice je hkrati tudi predsednik skupščine:
 
Bortolato Jernej
Antončič Mira
Bortolato Stanka
Čehovin Alojz
Glumac Radovan
Kavčič Patricija
Kocjan David
Kos Andrej
Lindič Matjaž
Masten Adrijan
Miklavec Alenka
Ozbič Matjaž
Popovič Katarina
Renčelj Stanislav
Svetina Marko
Škapin Tjaša
Tulek Idriz
Vrečko Domen
Zega David

Upravni odbor je organ upravljanja in šteje 9 članov:

Bortolato Jernej
Glumac Radovan
Kos Andrej
Lindič Matjaž

Masten Adrijan
Svetina Marko
Škapin Tjaša
Trampuž Andrej
Zega David

Nadzorni odbor nadzira delo zbornice in sicer izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice ter finančno materialno poslovanje zbornice. Šteje 3 člane:

Škapin Milan (predsednik)
Kocjan Škrbec Leonida
Kravanja Igor

Kolegij predsednika je posvetovalno telo predsednika OOZ, ki obravnava gradiva in pripravlja sklepe za seje UO. Šteje 5 članov:

Bortolato Jernej
Kocjan David
Svetina Marko
Tulek Idriz
Križman Klementina (direktorica).

Pri zbornici deluje še:

Komisija za podelitev priznanj pri OOZ Sežana


Jaz tebi!